Trudno w to uwierzyć, ale „Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi zgromadzeni na 345. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski” ukryli informację o słynnej instrukcji w oficjalnym komunikacie! Napisali o wszystkim co robili – zapomnieli jedynie o instrukcji do której przygotowania trwały rok i którą przyjęli dzień wcześniej. Czyżby wstyd było o tym pisać? Wspomniał o niej jedynie Sekretarz Generalny KEP bp Stanisław Budzik podczas konferencji prasowej po zakończeniu obrad.

wypowiedź bpa Stanisława Budzika

KOMUNIKAT Z 345. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W dniach od 26 do 28 września 2008 roku odbyło się w Białymstoku 345. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Michalika, z udziałem ks. abp. Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

1. Biskupi dziękują Opatrzności Bożej za pomyślny przebieg i owoce pielgrzymki apostolskiej Benedykta XVI do Francji. Szczególnym jej motywem było 150. lecie objawień Matki Bożej św. Bernadecie Subirous w Lourdes. Spotkania Ojca Świętego z liczną rzeczą wiernych, intelektualistami, młodzieżą, a zwłaszcza z chorymi i cierpiącymi, wskazały na konieczność dialogu Kościoła z każdym człowiekiem i różnymi środowiskami; podkreśliły potrzebę świadectwa dawanego Chrystusowi w życiu i w cierpieniu.

2. Zbliża się XII Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów w Rzymie poświęcone Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła. Obrady będą trwały od 5 do 26 października. Wydarzenie Synodu wpisuje się w rok św. Pawła Apostoła, niestrudzonego głosiciela Słowa Bożego. Biskupi proszą o modlitwę w intencji owocnych obrad Synodu.

3. Uczestnicy zebrania plenarnego zapoznali się z aktualną sytuacją powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Dziękując Bogu za dar nowych powołań biskupi przypomnieli, że całe duszpasterstwo Kościoła powinno zdążać do pomocy w rozeznawaniu i udzielaniu odpowiedzi na Boże powołanie. W związku z tym szczególną troską należy otoczyć rodzinę, grupy ministrantów i lektorów oraz wspólnoty młodzieżowe, w których dojrzewają powołania.

4. Konferencja Episkopatu Polski z niepokojem i bólem przyjmuje wiadomości o pogromach i prześladowaniach chrześcijan w Indiach i innych krajach. Zachęca, by Niedziela Misyjna 19 października była szczególnym dniem solidarności i modlitwy z prześladowanymi. Biskupi apelują, aby odpowiednie władze powstrzymały akty przemocy, a wyznawców innych religii proszą o wzajemny szacunek i dialog.

5. W związku z debatą na temat dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli biskupi przypominają, że Kościół od zarania dziejów chrześcijaństwa świętował ten dzień jako objawienie się Chrystusa narodom. Konkordat, wymieniając dni świąteczne wolne od pracy, nie zamknął możliwości ich poszerzania, zarówno ze strony kościelnej, jak i państwowej. Święto Trzech Króli przez wieki, do 1960 roku, było dniem wolnym od pracy. Uwzględniając prośby wiernych, biskupi w dalszym ciągu podtrzymują stanowisko Prezydium Episkopatu Polski, wyrażone w liście do Marszałka Sejmu RP, w sprawie przywrócenia dnia wolnego w tę uroczystość. Mają też nadzieję, że posłowie ? licząc się z głosem swych wyborców ? będą mogli głosować zgodnie ze swym sumieniem.

6. Zbliża się VIII Dzień Papieski świętowany pod hasłem ?Jan Paweł II ? wychowawca młodych?. Przypada on w niedzielę, 12 października, w roku, w którym obchodzimy pięćdziesięciolecie święceń biskupich oraz 30. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wspieranie młodzieży niezamożnej przez Fundację ?Dzieło Nowego Tysiąclecia? jest budowaniem żywego pomnika Sługi Bożego Jana Pawła II. Biskupi dziękują za ofiary przekazywane na stypendia dla dzieci i młodzieży w czasie zbiórki publicznej organizowanej z tej okazji. Poprzez różne inicjatywy kulturalne i religijne oraz modlitwę, szczególnie w intencji wyniesienia do chwały ołtarzy Jana Pawła II, postać i nauczanie Ojca Świętego są wciąż żywe w sercach wielu ludzi w Polsce i na całym świecie.

7. Na zebraniu plenarnym biskupi jednogłośnie wyrazili poparcie dla nowo utworzonego Wydziału Nauk Społecznych, jak również erygowania Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

8. W diecezji rodzinnej Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki biskupi wysłuchali informacji o przebiegu jego procesu beatyfikacyjnego. W Kongregacji ds. Świętych został złożony dokument o jego męczeństwie. Biskupi skierowali do Ojca Świętego prośbę o kontynuowanie prac.

9. Biskupi przyjęli sprawozdanie z działalności Caritas Polska. Popierają rozwój wolontariatu poprzez parafialne oddziały i szkolne koła Caritas. Z uznaniem przyjmują także dobroczynne inicjatywy ekumeniczne, podejmowane wspólnie z innymi Kościołami chrześcijańskimi.

Na zakończenie zebrania plenarnego, w niedzielę 28 września, biskupi wraz ze współbraćmi z zagranicy i liczną rzeszą wiernych, wzięli udział w beatyfikacji ks. Michała Sopoćki. Dokonał jej w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Świętych. Ks. Michał Sopoćko był spowiednikiem i kierownikiem duchowym św. Faustyny Kowalskiej, orędowniczki Miłosierdzia Bożego. Sam był do końca swego życia wiernym apostołem Miłosierdzia Bożego. Beatyfikacja otwiera Tydzień Miłosierdzia przeżywanego pod hasłem ?Uczeń Chrystusa ? sługą miłosierdzia?, stanowi zatem zachętę do modlitwy o Boże Miłosierdzie i do praktykowania miłosierdzia w życiu każdego chrześcijanina.

Biskupi błogosławią z Białegostoku ? Miasta Miłosierdzia ? wszystkim wiernym i przez wstawiennictwo nowego Błogosławionego proszą Boga, Ojca Miłosierdzia, o wszelkie łaski potrzebne całemu Narodowi.
Podpisani: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
zgromadzeni na 345. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Białystok, 28 września 2008 r.

Informację podało Biuro Prasowe KEP (w kilku różniących się detalami wariantach):

Biskupi przyjęli dokument dotyczący zasad postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła katolickiego. Jak zauważył sekretarz generalny Episkopatu bp Stanisław Budzik, tekst ten jest odpowiedzią na zalecenie Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, która dwa lata temu opracowała zwięzłe wytyczne na ten temat. Przyjęty przez biskupów dokument jest dostosowaniem zaleceń watykańskich do polskich realiów. ? Niniejszy dokument zwraca się do chcących wystąpić z Kościoła, by tego zaniechały, ale respektuje ich prawo do wyboru własnej drogi. Akt apostazji prawnie skuteczny wymaga zarówno wyrażenia woli wystąpienia, jak i potwierdzenia jej na piśmie w obecności księdza proboszcza i dwóch pełnoletnich świadków. Proboszczowie, jak zaznaczył bp Budzik, powinni uświadomić wiernych, którzy chcą wystąpić z Kościoła, że zgodnie z prawem kanonicznym ściągają na siebie ekskomunikę; ta powoduje niemożność przyjmowania sakramentów świętych czy wypełniania funkcji w Kościele, np. chrzestnego czy świadka bierzmowania. Apostata nie może też należeć do ruchów i stowarzyszeń kościelnych, ani nie powinien być pochowany w religijny sposób. Dokument podkreśla, że choć nie da się wykreślić aktu chrztu z historii człowieka, a zatem i z księgi chrztów, to jednak dopuszcza się możliwość odnotowania na marginesie, że dana osoba odstąpiła od wspólnoty Kościoła. W końcowej części dokumentu jest mowa o możliwości powrotu do Kościoła. Decyzja taka należy do biskupa diecezjalnego, który jest władny zdjąć ekskomunikę zaciągniętą wraz z wystąpieniem z Kościoła. Dokument kończy się apelem do wszystkich wierzących i ochrzczonych, aby pogłębiali więź kościelną i wzywa wierzących do modlitwy za tych, którzy się oddalili od wspólnoty Kościoła.

wariacja tej samej informacji prasowej:

Sekretarz generalny Episkopatu bp Stanisław Budzik omówił przyjęty dzisiaj przez biskupów dokument dotyczący zasad postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła katolickiego. Biskup zauważył, że tekst ten jest odpowiedzią na zalecenie Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, która dwa lata temu opracowała zwięzłe wytyczne na ten temat. Przyjęty obecnie dokument jest dostosowaniem zaleceń watykańskich do polskich realiów. ? Dokument ma charakter prawny i duszpasterski zarazem ? wyjaśnił bp Budzik. ? Duszpasterski, ponieważ skierowany jest do ludzi ochrzczonych. Jednym z fundamentalnych obowiązków wierzących jest trwanie we wspólnocie Kościoła; ten obowiązek narusza człowiek występujący ze wspólnoty wiary. Można rozróżnić tu sytuację apostazji, czyli zupełne porzucenie wiary na rzecz innej religii lub braku religii, oraz schizmę ? odrzucenie zwierzchnictwa biskupa Rzymu. Niniejszy dokument zwraca się do chcących wystąpić z Kościoła, by tego zaniechały, ale respektuje ich prawo do wyboru własnej drogi. Akt apostazji prawnie skuteczny wymaga zarówno woli człowieka, jak i potwierdzenia jej na piśmie w obecności księdza proboszcza i dwóch pełnoletnich świadków. Proboszczowie, jak zaznaczył bp Budzik, powinni uświadomić wiernych, którzy chcą wystąpić z Kościoła, że zgodnie z prawem kanonicznym ściągają na siebie ekskomunikę; ta powoduje niemożność przyjmowania sakramentów świętych czy wypełniania funkcji w Kościele, np. chrzestnego czy świadka bierzmowania. Apostata nie może też należeć do ruchów i stowarzyszeń kościelnych, ani nie powinna być pochowana w religijny sposób. Dokument podkreśla, że choć nie da się wykreślić aktu chrztu z historii człowieka, a zatem i z księgi chrztów, to jednak dopuszcza się możliwość odnotowania na marginesie, że dana osoba odstąpiła od wspólnoty Kościoła. W końcowej części dokumentu jest mowa o możliwości powrotu do Kościoła. Decyzja taka należy do biskupa diecezjalnego, który jest władny zdjąć ekskomunikę zaciągniętą wraz z wystąpieniem z Kościoła. Dokument kończy się apelem do wszystkich wierzących i ochrzczonych, aby pogłębiali więź kościelną i wzywa wierzących do modlitwy za tych, którzy się oddalili od wspólnoty Kościoła.

Facebook Comments

Post a comment