„Sprawa gdańska” czyli ukręcenie łba wyczytaniu przez księdza na Mszy listy „bezbożników” z VI LO w Gdańsku, którzy nie chodzili na religię jest być może najbardziej haniebnym epizodem w historii Biura GIODO od powstania w 1998 roku. GIODO zajął się tym tylko dlatego, że został do tego przymuszony przez Panią Prokurator Renatę Klonowską. Zrobił to tak, żeby między wierszami poinstruować kurialistę jak ma mu odpowiedzieć. Co ten – przecież nie głupi – zrozumiał i odpowiedział słowo w słowo tak jak miał. Z tego powodu śledztwo Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście zostało utopione jak kot w beczce. Minister Michał Serzycki był na tyle bezczelny, że powoływał się potem przed Sejmem (!) na umorzenie sprawy przez prokuraturę – do którego sam doprowadził (!!). Robimy wiele, by „WiceGIODO” Andrzej Lewiński i dyrektorka Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Monika Krasińska – którzy maczali w tym palce – mówiąc noblistą – „nie byli bezpieczni„.

Okazuje się, że to nie koniec, bo ręce umyło też Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zapytanie nr 5057 złożył poseł Sławomir Kopyciński (ten od Komisji Majątkowej!). MEN zrobił jeszcze ciekawszą woltę, bo powołał się na instrukcję, którą biskup Stanisław Budzik dał do podpisania GIODO. W niej zaś – w punkcie 15 – Episkopat się „pochylił” nad „sprawą gdańską” i zapisał, że „przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego nakładają na proboszcza obowiązek nadzoru w zakresie katechezy [kan. 773-780 KPK oraz art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku (Dz. U. 1998 Nr 51, poz. 318)] osób przynależących do Kościoła„. Tak więc MEN odpowiedział posłowi, że sprawy nie ma, bo Episkopat napisał, że nie ma a facet, który miał kwestionować to, co w zakresie Ustawy o ochronie danych osobowych mówi Episkopat, sam się pod tym podpisał. Cóż tu dodać – III RP to owoc obowiązków małżeńskich między zdychającym PZPR a przebierającym nogami, by go zastąpić Episkopatem Polski.

Pozdrawiamy Panią Dyrektor Monikę Krasińską i naszych wiernych Czytelników z Biura GIODO.

PS: Pierwsza lub jedna z pierwszych informacja prasowa o „sprawie gdańskiej”:

[download id=”131″]

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważnienia ministra –

na zapytanie nr 5057

w sprawie wyników postępowania dotyczącego przekazywania przez katechetów danych osobowych uczniów nieuczęszczających na religię do parafii Kościoła katolickiego

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przekazane pismem (znak: SPS-024-5057/09) z 23 października 2009 r. zapytanie pana posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie wyników postępowania dotyczącego przekazywania przez katechetów danych osobowych uczniów nieuczęszczających na religię do parafii Kościoła katolickiego, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Pan poseł Sławomir Kopyciński w zapytaniu z 19 października br. nawiązuje do odpowiedzi ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia br. (pismo DKOW-1/GP-0401-49/09) zawierającej informację, że sprawa, która jest przedmiotem zapytania, została w marcu br. zgłoszona do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z podejrzeniem naruszenia prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w komunikacie rzecznika prasowego z dnia 23 marca br. poinformowała, że w związku z informacjami prasowymi, jakie ukazały się na łamach ˝Gazety Wyborczej – Trójmiasto˝ oraz ˝Dziennika˝, dotyczącymi przekazania danych osobowych nieuczęszczających na lekcje religii uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające. W dniu 24 marca br. zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia prawa w tej samej sprawie zostało wysłane do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku.

Na podstawie wyjaśnień i opinii zebranych w trakcie postępowania sprawdzającego, a w szczególności opinii głównego inspektora danych osobowych z kwietnia br., prokuratura rejonowa nie doszukała się znamion przestępstwa. W związku tym postanowieniem Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście z dnia 24 kwietnia 2009 r. sygn. akt 3 Ds 67/09 odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczniów, tj. o czyn z art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, o czym zawiadomiła dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku.

Informacja o odmowie przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku wszczęcia dochodzenia w omawianej sprawie została przekazana do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów (m.in. w ˝Dzienniku Bałtyckim˝ z 21 i 25 kwietnia br. oraz w wiadomościach zamieszczonych na stronach informacyjnych w Internecie). Przedstawiono również przywołane przez przedstawicieli prokuratury stanowisko głównego inspektora danych osobowych, zgodnie z którym udostępnienie Kościołowi katolickiemu danych uczniów jest dopuszczalne, jeśli dotyczy uczniów katolików i jest niezbędne do wykonywania przez Kościół jego zadań statutowych.

Szersza interpretacja tego stanowiska została zawarta w dokumencie pn. ˝Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce˝. Instrukcja opracowana przez generalnego inspektora danych osobowych oraz Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Dokument został podpisany 23 września 2009 r. przez generalnego inspektora danych osobowych oraz sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Poza instrukcją dotyczącą ochrony danych osobowych zawiera on listę kierowanych do generalnego inspektora danych osobowych pytań związanych działalnością Kościoła katolickiego w Polsce, wśród których zamieszczono również pytanie, czy zatrudniony przez dyrektora szkoły katecheta ma prawo udostępniać swojemu proboszczowi informacje o uczęszczaniu ucznia na lekcje religii.

Z dokumentu wynika, że proboszcz jako odpowiedzialny za nauczanie religii na terenie parafii i upoważniony na mocy przepisów oświatowych do wizytowania lekcji religii, ma prawo dowiadywać się od katechety zatrudnionego w szkole, którzy uczniowie należący do Kościoła katolickiego uczestniczą w zajęciach z religii. Gdyby jednak w zajęciach z religii wyznania katolickiego uczestniczył uczeń nienależący do tego Kościoła, udostępnianie jego danych osobowych przez nauczyciela religii powinno się odbywać wyłącznie za jego zgodą lub zgodą jego rodziców (opiekunów prawnych).

Tekst instrukcji jest opublikowany na stronie internetowej głównego inspektora danych osobowych: www.giodo.gov.pl.

Instrukcja została również przekazana do wszystkich diecezji Kościoła katolickiego i za pośrednictwem diecezjalnych wydziałów katechetycznych przedstawiona proboszczom i nauczycielom religii jako obowiązująca w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uczniów.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Krystyna Szumilas

Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r.

Facebook Comments

Post a comment