Biuro GIODO w precedensowej sprawie pilotowanej przez wystap.pl wysłało pismo z podaniem praw osób, które domagają się od proboszczów „wystąpienia po włosku” czyli prośby o sprostowanie nieaktualnych danych osobowych. Wynikają one z Kodeksu prawa administracyjnego. Chodzi o artykuły 10 i 73:

Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Umiejętnie wykorzystane mogą być wielką pomocą w staraniach o wywalczenie tego prawa. Wystap.pl może służyć tu pomocą.

Facebook Comments

Website Comments

 1. Adam
  Odpowiedz

  To bardzo ciekawe. To oznacza, że GIODO już właściwie podjął decyzję. Ksiądz proboszcz też dostał tę informację i obie strony mają 7 dni aby się wypowiedzieć w sprawie zebranych materiałów (pewnie jest tam wyjaśnienie od proboszcza). A decyzja zapadnie po tych 7 dniach i obie strony zostaną poinformowane o niej.

 2. Zbigniew z Krakowa
  Odpowiedz

  Art. 10 par. 1 i art. 73 par. 1 kpa to prawo polskie więc proszę nie mieszać z prawem UE. Kolejny raz piszę, że Konstytucja RP jest źródłem prawa! Polska oddała część swoich praw Watykanowi i w tej części prawo Watykanu stoi nad prawem Polski i tylko klerykalnej Polski!!!

 3. admin
  Odpowiedz

  @trasz
  Pan Zbigniew ma niestety tendencję do komplikowania prostych spraw i pisania nie na temat. Wpis jest o tym z jakich praw można skorzystać przed wydaniem decyzji administracyjnej GIODO. Tymczasem zaczął pisać coś o Konstytucji i stąd wypływają nieporozumienia. Odnośnie pytania – Kodeks Prawa Kanonicznego jest prawem Kościoła Katolickiego więc chodzi o to czy KK jest „organizacją międzynarodową”. Nie ma tu jednak miejsca, by się nad tym rozwodzić.

Post a comment