Wiadomo już, że GIODO powoływał się na „i 3” żeby nie wydać decyzji administracyjnej w sprawie skarg na kościoły. Radość z powodu braku kompetencji jest jednak przedwczesna. Młotem na tę „politykę informacyjną” jest wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 6-go listopada 2003.

JUDGMENT OF THE COURTof 6 November 2003in Case C-101/01 (Reference for a preliminary ruling from the Gta hovrtt): Bodil Lindqvist

(Directive 95/46/EC ? Scope ? Publication of personal data on the internet ? Place of publication ? Definition of transfer of personal data to third countries ? Freedom of expression ? Compatibility with Directive 95/46 of greater protection for personal data under the national legislation of a Member State)

(2004/C 7/04)

(Language of the case: Swedish)

(Provisional translation; the definitive translation will be published in the European Court Reports)

In Case C-101/01: Reference to the Court under Article 234 EC by the Gta hovrtt (Sweden) for a preliminary ruling in the criminal proceedings before that court against Bodil Lindqvist, on, inter alia, the interpretation of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (OJ 1995 L 281, p. 31), the Court, composed of: P. Jann, President of the First Chamber, acting for the President, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues and A. Rosas (Presidents of Chambers), D.A.O. Edward (Rapporteur), J.-P. Puissochet, F. Macken and S. von Bahr, Judges; A. Tizzano, Advocate General; H. von Holstein, Deputy Registrar, has given a judgment on 6 November 2003, in which it has ruled:

1.

The act of referring, on an internet page, to various persons and identifying them by name or by other means, for instance by giving their telephone number or information regarding their working conditions and hobbies, constitutes ?the processing of personal data wholly or partly by automatic means? within the meaning of Article 3(1) of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

2.

Such processing of personal data is not covered by any of the exceptions in Article 3(2) of Directive 95/46.

3.

Reference to the fact that an individual has injured her foot and is on half-time on medical grounds constitutes personal data concerning health within the meaning of Article 8(1) of Directive 95/46.

4.

There is no ?transfer [of data] to a third country? within the meaning of Article 25 of Directive 95/46 where an individual in a Member State loads personal data onto an internet page which is stored on an internet site on which the page can be consulted and which is hosted by a natural or legal person who is established in that State or in another Member State, thereby making those data accessible to anyone who connects to the internet, including people in a third country.

5.

The provisions of Directive 95/46 do not, in themselves, bring about a restriction which conflicts with the general principles of freedom of expression or other freedoms and rights, which are applicable within the European Union and are enshrined inter alia in Article 10 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950. It is for the national authorities and courts responsible for applying the national legislation implementing Directive 95/46 to ensure a fair balance between the rights and interests in question, including the fundamental rights protected by the Community legal order.

6.

Measures taken by the Member States to ensure the protection of personal data must be consistent both with the provisions of Directive 95/46 and with its objective of maintaining a balance between freedom of movement of personal data and the protection of private life. However, nothing prevents a Member State from extending the scope of the national legislation implementing the provisions of Directive 95/46 to areas not included in the scope thereof provided that no other provision of Community law precludes it.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:007:0003:0004:EN:PDF
O JAKIM WYJĄTKU MOWA?

art. 3.2. This Directive shall not apply to the processing of personal data:

– in the course of an activity which falls outside the scope of Community law, such as those provided for by Titles V and VI of the Treaty on European Union and in any case to processing operations concerning public security, defence, State security (including the economic well-being of the State when the processing operation relates to State security matters) and the activities of the State in areas of criminal law,

– by a natural person in the course of a purely personal or household activity.

polskie tłumaczenie:

art. 3.2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:
– w ramach działalności wykraczającej poza zakres prawa Wspólnoty, jak np. dane, o których stanowi tytuł V i VI Traktatu o Unii Europejskiej, a w żadnym razie do działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, obronności, bezpieczeństwa państwa (łącznie z dobrą kondycją gospodarcza państwa, gdy działalność ta dotyczy spraw związanych z bezpieczeństwem państwa) oraz działalności państwa w obszarach prawa karnego,

– przez osobę fizyczną w trakcie czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.

W tej sprawie ETS wypowiedział się w punkcie 45 wyroku: „Charitable or religious activities such as those carried out by Mrs Lindqvist cannot be considered equivalent to the activities listed in the first indent of Article 3(2) of Directive 95/46 and are thus not covered by that exception„.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej zauważył: „W opinii Trybunału opisane przetwarzanie danych osobowych nie stanowi wyjątku z art. 3(2) Dyrektywy 95/46, ponieważ charytatywne, czy też religijne działania nie są objęte wyłączeniem w rozumieniu pierwszego wyjątku z art. 3(2), jak również drugiego wyjątku, który mówi o przetwarzaniu danych osobowych na własny użytek. Pani Lindqvist, poprzez umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej, umożliwiła do nich dostęp nieokreślonej liczbie osób„.

Tak więc wyłączenie spod ustawy tajemnic państwowych jest zgodne z dyrektywą, ale organizacji religijnych – już nie. GIODO stosował polską ustawę pomniejszając jej zakres, wbrew orzecznictwu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Brak starań o usunięcie „i 3” (przeciwnie – popieranie słabej ustawy) to de facto sprzeniewierzenie się przysiędze złożonej przed Sejmem.

cały wyrok

art. 234 TWE został przeniesiony do art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

Artykuł 267
(dawny artykuł 234 TWE)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:
a) o wykładni Traktatów;
b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii;
W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.
W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału.
Jeżeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym dotyczącej osoby pozbawionej wolności, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie.

W opinii Trybunału opisane przetwarzanie danych osobowych nie stanowi wyjątku z art. 3(2)
Dyrektywy 95/46, ponieważ charytatywne, czy też religijne działania nie są objęte
wyłączeniem w rozumieniu pierwszego wyjątku z art. 3(2), jak również drugiego wyjątku,
który mówi o przetwarzaniu danych osobowych na własny użytek. Pani Lindqvist, poprzez
umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej, umożliwiła do nich dostęp
nieokreślonej liczbie osób.

Facebook Comments

Website Comments

Post a comment