Mówił poeta – „Pamiętajcie o ogrodach”. Zapomniał o jednym – o 10 zł opłaty skarbowej na konto GIODO za rozpatrzenie skargi. Bez tego ryzykuje się, że skarga nie rozstanie rozpatrzona a na pewno może to przesunąć datę wszczęcia postępowania a tym samym opóźnić wydanie decyzji administracyjnej, która powinna być podjęta zgodnie z rozdziałem 7 Kodeksu postępowania administracyjnego.

.
Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Można być z tego rzecz jasna zwolnionym, ale samego drukowania, kserowania i faksowania byłoby za więcej niż 10 zł, czasu nie licząc, więc to tylko sztuka dla sztuki. A najlepiej posłuchać Ministra Zdrowia i rzucić palenie. Kancelaria GIODO wyjaśniła mi, że w przypadku braku opłaty skarbowej wysyłany jest list z przypomnieniem o opłacie, ale w sprawie 29625/10 nie przyszedł po ponad dwóch tygodniach. Nie wiadomo kiedy by przyszedł gdyby przelewu nie było. Może po miesiącu a może w ogóle. Cała sprawa przy złej woli – o którą Biura nie podejrzewam – może być pierwszą linią obrony przed obywatelem.

Przypominam więc:

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie lub na konto: Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00 ? 691 Warszawa, Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038. W tytule wpłaty, wraz z treścią ? opłata skarbowa za… – należy zamieścić skrót GIODO, zaś dowód uiszczenia tej należności przesłać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Facebook Comments

Website Comments

  1. admin
    Odpowiedz

    No cóż, od ponad kwartału pracuję nad tym, by dowiedzieć się co się stanie w przypadku prośby o zaznaczenie, że nie jest się już katolikiem. Chyba widzisz tę ucieczkę od tematu?

Post a comment